• واحدهای دانشگاهی می توانند در تاسیس شرکت‎ها و موسسه‎های دانش بنیان به میزان حداقل ۵% و  حداکثر ۱۰% با مجوز شورا سرمایه گذاری نمایند.
  • برای استفاده و بهره مندی واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی از دستاوردهای پژوهشی در شرکت ها و موسسه‎های دانش بنیان، بخشی از سهام شرکت‎ها و موسسه‎های یادشده با توافق سهامداران(سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی منظور می شود.
با کسب مجوز از ریاست عالیه دانشگاه، سهم دانشگاه تا سقف ۴۹% قابل افزایش است