• حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز تا ۵۰ میلیون ریال می‏‎باشد.

• مکان اختصاص داده شده به هر واحد مشترک با سایر واحدها در یک سالن بوده و یا با پارتیشن از هم جدا می‏‎شوند.

• اعتبار مذکور جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت شرکت، ثبت اختراع یا ابتکار، تبلیغات و خدمات می‏‎شود.

 

• حداکثر بودجه قابل اختصاص در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا ۳۰۰میلیون ریال می باشد.

• اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‎‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و … قابل مصرف مي‏‎باشد.