۱٫    تولیدکننده و یا داراي برنامه طراحی و تولید کالاي دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارك علم و فناوري مربوط یا ستاد فناوري راهبردي مربوط باشد.
۲٫    نهادینه‎سازي و بومی‎سازي دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
۳٫    داراي عملکرد تحقیق و توسعه باشد.
۴٫    شرکت داراي ۲ نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد.
۵٫    حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
۶٫    عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.
۷٫    دوسوم اعضاي هیات مدیره داراي حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:

•    حداقل مدرك کارشناسی
•    حداقل ۳ سال سابقه کاري یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی
•    حداقل یک اختراع تایید شده