نحوه جذب و استقرار
• مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت
• برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
• تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
•ارزیابی فرم تقاضای پذیرش توسط کارشناسان و ارزیابان مرکز رشد
• بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
• اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
• استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
• ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ ها بر اساس آیین‏ نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز.